Actualitat Política

Tercera Legislatura 2007-2011 (B)

domingo, 1 julio de 2012 | Categorias:

Ir a la primera parte de la tercera legislatura

2009 05 25 – EXTRAORDINARI – 13/09

1.- Modificació pressupostària 10/09, en lamodalitat de suplement de crèdit, per import de 160.000 €

2.- Sotmetiment a exposició pública del pla especial de l’Ermita i el seu entorn

 

2009 06 09 – ORDINARI – 14/09

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 14-04-09 i 11-05-09

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Proposta d’aprovació de venda de sobrant de via pública Capsades 8D

4.- Proposta de modificació de l’ordenança reguladora de les instal·lacions i ocupacions a la via pública de Vinaròs

5.- Proposta sobre adjudicació del nom del carrer Cementeri al carrer extramurs Maria Auxiliadora

6.- Despatx extraordinari

DE 1.- Proposta de la Regidora d’Educació sobre la petició d’immediata paralització del reglament orgànic funcional de les EOIi per part de la Conselleria d’Educació

DE 2.- Moció presentada pel grup municipal del PP relativa a la protecció i gestió del patrimoni mediambiental i paisatgístic

DE 3.- Moció presentada pel grup municipal del PP relativa a subscriure un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vinaròs, la Generalitat Valenciana i la Confraria de Pescadors de Vinaròs per a la promoció dels productes pesquers frescos de la Comunitat Valenciana – Peixcologic –

DE 4.- Moció presentada pel grup municipal del PP en relació al camp de futbol Cervol

7.- Precs i preguntes

 

2009 07 14 – ORDINARI – 15/09

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 24-04-09, 12-05-09 i 25-05-09

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Sotmetiment a informació pública de la modificació puntual del PGMOU nº 18

4.- Despatx extraordinari

DE 1.- Ratificació de l’acord de la junta de govern del dia 13-07-09 en relació a l’autorització de projecte a executar amb càrrec al pla d’inversió en municipis de la Comunitat Valenciana

DE 2.- Moció presentada pel grup municipal del Bloc per demanar un heliport a l’hospital comarcal

5.- Precs i preguntes

 

2009 07 23 – EXTRAORDINARI – 16/09

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Dictamen sobre modificació pressupostària

 

2009 07 23 – EXTRAORDINARI – 17/09

A instancies del PP per disconformitat en les valoracions finca ciutad esportiva i aprofitament urbanistic

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.-Qüestions vàries a l’expedient tramitat sobre transferència d’aprofitament urbanístic a favor de José Domingo Verdera Breixiano, José Luís Balanza Fabregas i Angeles Arrufat González per a la ciutat esportiva

 

2009 08 11 – ORDINARI – 18/09

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 09-06-09, 14-07-09 i 23-07-09 (19h.)

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Sol·licitud d’aplaçament del pagament de l’ICIO i les taxes, en l’expedient de llicència d’obres majors 44/08, efectuada per Rual Mediterráneo sl

4.- Resolució de recurs de reposició interposat per Juan Fatsini Roig, en relació amb la liquidació definitiva de les quotes d’urbanització del sector 4 de la Zona Turística Nord

5.- Aprovació del pla econòmic financer per a l’acompliment de l’estabilitat pressupostària de l’ajuntament de Vinaròs 2009/10

6.- Proposta relativa a execució i manteniment d’aparcament i zona verda de parcel·la cedida a la Conselleria de Sanitat –segon ambulatori-

7.- Proposta de modificació de l’acord adoptat pel ple de la Corporació, en data 9 de juny de 2009, relativa a venda de parcel·la sobrant de via pública, carrer de Capsades 8D

8.- Proposta relativa a la inclusió del projecte de renovació de la xarxa de sanejament de la Colònia Europa dins del pla provincial d’obres i serveis per a l’any 2010

9.- Moció per a donar suport a la iniciativa legislativa popular de la “televisió sense fronteres”

10.- Moció municipal contra la violència de gènere

11.- Despatx extraordinari- no hi ha

12.- Precs i preguntes

 

2009 09 08 – ORDINARI – 19/09

1.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

2.- Suplement de crèdit per import de 847.853.20 € (amortització préstec Caixa Catalunya 428-2001)

3.- Modificació ordenança preu públic venta material promocional turisme

4.- Despatx extraordinari

DE 1.- Moció presentada pel grup municipal Bloc per a la planificació urbanística de la zona turística nord – supervia l-

DE 2.- Moció presentada pel grup municipal PP en relació al pont sobre el riu Servol (puente de Garcia Antón)

DE 3.- Moció presentada pel grup municipal PP per a la modificació del projecte de reforma del passeig marítim per tal d’evitar barreres arquitectòniques

5.- Precs i preguntes

 

2009 09 17 – EXTRAORDINARI – 20/09

1.- Sotmetiment a exposició pública del pla especial de l’Ermita i del seu entorn

2.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Taula del Sènia i l’Ajuntament de Vinaròs en matèria de georeferenciació

3.- Modificació pressupostària relativa a suplement de crèdit per import de 6.000 €

4.- Modificació pressupostària relativa a crèdit extraordinari per import de 200.000 €

5.- Aprovació compte general 2008

 

2009 10 13 – ORDINARI – 21/09

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 23-07-09 (19:15 h), 11-08-09 i 17-09-09

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Modificació pressupostària 30/09, en la modalitat de suplement de crèdit, per import de 155.000 € – festes

4.- Modificació pressupostària 31/09, en la modalitat de suplement de crèdit, per import de 250.000 € – llum

5.- Modificació pressupostària 32/09, en la modalitat de suplement de crèdit, per import de 30.000 € – telèfon

6.- Modificació pressupostària 33/09, en la modalitat de suplement de crèdit, per import de 19.000 € – correus

7.- Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1.-

8.- Subrogació nous titulars cadastrals quotes d’urbanització 3 ZTN

9.- Proposta relativa al procediment per a la gestió indirecta del programa d’actuació integrada en sòl urbà carrer Saldonar LL

10.- Proposta relativa a la sol·licitud de la mercantil Mecano A&U,SLl., per a la pròrroga del SUI02-SUI03

11.- Moció presentada pel Bloc per a la desestimació definitiva dels programes d’actuació integrada de la ZNT –Supervial-

12.- Moció presentada pel Bloc sobre l’aplicació de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Llei 39/2006 de Dependència)

13.- Despatx extraordinari

DE 1.- Aprovació provisional dels estatuts que han de regir la fundació Centre de Coneixements de Vinaròs

DE 2.- proposició de l’alcaldia en relació al projecte tècnic per a la instal·lació d’una línia soterrada per a la ciutat esportiva

DE 3.- proposició de l’Alcaldia en relació al projecte tècnic per a la instal·lació d’un centre de transformació a la plaça Sant Agustí, mercat municipal

14.- Precs i preguntes

 

2009 10 26 – EXTRAORDINARI – 22/09

Assumpte únic.- Fixar els dos dies amb caràcter de festa local per a l’any 2010

2009 11 10 – ORDINARI – 23/09

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 08-09-09 i 26-10-09

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Aprovació de l’ordenança reguladora de les normes d’ús del sistema de préstec de bicicletes

4.- Aprovació del preu públic per ús del sistema de préstec de bicicletes

5.- Recurs de reposició relatiu a les quotes d’urbanització de la façana nord de la carretera d’Ulldecona presentat per Maria Amela Puig

6.- Modificació pressupostària 34/09, en la modalitat de suplement de crèdit, per import de 6.000.000 €

7.- Moció presentada pel Bloc per a la desestimació definitiva dels programes d’actuació integrada de la ZTN –supervial-

8.- Proposta relativa a la sol·licitud de la mercantil Mecano A&U, sl., per a la pròrroga del SUI02-SUI03 –Vilaplana-

9.- Acord relatiu a la cessió de terrenys a l’Agència Estatal d’Administració Tributària

10.- Proposta en matèria d’adequació de camins Mancomunitat Taula del Sénia

11.- Incoació d’expedient de revisió d’ofici d’acord adoptat pel ple en sessió celebrada el dia 7 de maig de 2003, sobre declaració de ruïna de l’immoble situat al carrer Colón, 6

12.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Triador AA, núm. 15

13.- Modificació núm. 2 del pla de reforma interior millora UE2 R05 del PGMOU presentada per la mercantil Brifisa Internacional, sl.-

14.- Moció contra la corrupció a petició de “Col·lectiu contra la corrupció”

15.- Moció presentada pel grup municipal Socialista en relació amb l’actual situació de crisi econòmica

16.- Despatx extraordinari

DE 1.- Moció presentada pel grup municipal del PP en relació a ajudar als jovens que cursen estudis superiors fora de la nostra ciutat davant la falta de transport públic

DE 2.- Moció presentada pel grup municipal Socialista contra l’aprovació per les Corts Valencianes de l’art. 102 del projecte de llei d’acompanyament de la llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010

17.- Precs i preguntes

 

2009 12 09 – ORDINARI – 24/09

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 13-10-09 i 10-11-09

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Subrogació en el compte detallat annex a l’acord de ple del dia 9 d’agost de 2005 sobre aprovació definitiva de les quotes d’urbanització del sector 3 de la ZTN, als actuals propietaris

4.- Rectificar l’errada existent a la proposta de repartiment del fons d’ajuda social aprovada per acord plenari de data 10 de març de 2009

5.- Proposta de la presidència de la comissió informativa d’urbanisme en relació a l’expedient PAIS – zona turística nord – supervial –

6.- Moció presentada pel Bloc per a incloure productes ecològics als menjadors escolars

7.- Despatx extraordinari.- no hi ha.

8.- Precs i preguntes

 

2009 12 18 – EXTRAORDINARI -25/09

1.- Proposta de declarar deserta la licitació de l’expedient de contractació per a la concessió administrativa de l’obra pública
per a la redacció del projecte, construcció, explotació, conservació i manteniment de la residència assistida per a persones majors dependents i centre de dia “Vinaròs”.

2.- Proposta sobre aprovació de la realització d’inversió projectada a càrrec del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local: centre de dIa per a majors dependents i serveis complementaris per a serveis social

3.- Proposta sobre aprovació de la realització d’inversió projectada a càrrec del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local: centre ocupacional destinat a la floricultura

 

2009 12 22 – EXTRAORDINARI – 26/09

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Autorització municipal per a la gestió i execució d’obres d’accessibilitat incloses al plan especial de apoyo a la inversión roductiva en municipios de la Comunitat Valenciana

 

 

2010 01 12 – ORDINARI – 01/10

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 18-12-09 i 22-12-09

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Aprovació definitiva dels estatuts que han de regir la fundació centre de coneixement ciutat de vinaròs

4.- Exposició al públic de la modificació puntual del PGOU nº 19 sobre usos en el polígon industrial Planes Altes

5.- Aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU nº 18 sobre creació de vial públic en Cala Pastor

6.- Despatx extraordinari

DE 1.- Moció presentada pel grup municipal PSOE, en la adhesió del grup municipal Ploc i PVI a instar a la Generalitat Valenciana per signar amb el Ministeri d’Educació el conveni del programa Escuela 2.0

7.- Precs i preguntes

 

2010 02 09 – ORDINARI – 02/10

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 9 de desembre de 2009 i 12 de gener de 2010

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Posada a disposició de la Generalitat Valenciana de solar per a la construcció del centre docent c.p. d’educacio infantil i primària “nuevo nº 5”(Jaume I)

4.- Valoració municipal en relació amb l’expropiació d’immoble ubicat al passeig Blasco Ibáñez, 1

5.- Sol·licitud a la Conselleria d’Educació d’ajuda econòmica per a l’educació de persones adultes durant l’exercici 2010

6.- Creació del Consell Sectorial d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Vinaròs i aprovació del seu reglament

7.- Moció presentada pel PSPV-PSOE, PVI i Bloc relativa a l’adquisició de l’antiga residència de les Angèliques de Vinaròs

8.- Moció presentada pel PSPV-PSOE, PVI i Bloc relativa a instar a la Generalitat Valenciana perquè signe amb el Ministeri d’Educació el conveni del programa Escuela 2.0

9.- Despatx extraordinari

DE 1.- Moció presentada pel grup municipal del PP en relació al recurs d’inconstitucionalitat de la llei de la caça de la Comunitat Valenciana

10.- Precs i preguntes

 

2010 03 09 – ORDINARI – 03/10

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de data 9 de febrer de 2009

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Revisió de preus del contracte de concessió de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i papereres i manteniment i conservació de jardins de la ciutat de Vinaròs

4.- Proposta d’aprovació de les bases particulars reguladores de la gestió indirecta del programa d’actuació integrada sòl urbà corresponent a la unitat d’execució residencial UE2R02 del PGMOU (àmbit del hotel Roca)

5.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Saldonar D, núm. 13

6.- Venda de parcel·la sobrant de via pública en carrer Jutges

7.- Moció presentada pel PSPV-PSOE, PVI i Bloc relativa a instar a la Generalitat Valenciana perquè modifique els pressupostos del 2010 en les partides corresponents de cultura i educació

8.- Proposta d’aprovació del conveni de colaboració entre l’Ajuntament de Vinaròs i la Generalitat Valenciana per la promoció dels productes pesquers frescos – Peixcològic –

9.- Despatx extraordinari

DE 1.- Aprovació de l’expedient per a la contració de les obres incloses al fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local relatives al centre de dia per a majors dependents i serveis complementaris per a serveis socials en Vinaròs (expt. obres 02/10)

DE 2.- Moció presentada pel grup municipal Popular en relació a les retribucions i indemnitzacions dels regidors de l’Ajuntament de Vinaròs

10.- Precs i preguntes

 

2010 03 22 – EXTRAORDINARI – 04/10

1.- Proposta relativa a expedient de revisió d’actes administratius corresponents a declaració de ruïna d’immoble av. Colón, núm. 6

2.- Proposta relativa a recurs de reposició interposat pel grup municipal Popular contra acord adoptat pel ple de la corporació de data 9 de desembre de 2009 – supervial –

3.- Proposta relativa a la signatura d’un protocol de col·laboració entre la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Ajuntament de Vinaròs

 

2010 04 13 – ORDINARI – 05/10

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 9 i 22 de març de 2010

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Urgència acordada en la sessió plenària de data 9 de març de 2010, sobre la moció presentada pel grup municipal Popular en relació a les retribucions i indemnitzacions dels regidors de l’ajuntament de Vinaròs (art. 126.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre)

4.- Proposta per a l’inici del procediment per a la gestió indirecta del programa d’actuació integrada que correspon al PRIR02 del pla general d’ordenació urbana

5.- Despatx extraordinari

DE 1.- Nomenament de dos patrons institucionals de la Fundació de la Comunitat Valenciana centre de coneixement de Vinaròs

6.- Precs i preguntes

 

2010 04 30 – EXTRAORDINARI – 06/10

1.- Recurs de reposició interposat per Olga Chmyrina relatiu a expedient de quotes d’urbanització del sector 3 de la ZTN

2,- Subrogació titularitat cadastral Eusebio Torres Jacinto relatiu a expedient de quotes d’urbanització del sector 3 de la ZTN

3.- Subrogació titularitat cadastral Jesús Vivas Vallejo relatiu a expedient de quotes d’urbanització del sector 3 de la ZTN

4.- Rectificació d’acord núm. 3 adoptat en el ple de 9 de desembre de 2009 relatiu a quotes d’urbanització del sector 3 de la ZTN

5.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri

6.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari per import de 3.109.005,22 €

7.- Dació de compte d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2009

 

2010 05 11 – ORDINARI – 07/10

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de data 30 d’abril de 2010

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Ratificació de la resolució de l’alcaldia, de data 28 d’abril de 2010, per la qual es manifesta la voluntat de subscriure el “pacto de los alcaldes, por una energia sostenible local”

4.- Rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’ajuntament de Vinaròs

5.- Proposta de reestructuració de les comissions informatives

6.- Modificació pressupostària, en la modalitat de suplement de crèdit, per import d’1.000.000,00 €

7.- Modificació pressupostària, en la modalitat de suplement de crèdit, per import de 547.087,00 €

8.- Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1

9.- Proposta per declarar desert el concurs tramitat per al desenvolupament i execució d’una programació d’actuació integrada del carrer Saldonar LL

10.- Proposta d’aprovació del programa d’actuació integrada corresponent al sector de sòl urbanitzable residencial sur12 (Bemir)

11.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Duc de Vendôme, núm. 3

12.- Conveni de cessió amb reserva d’aprofitament en la unitat d’execució residencial UE2R14

13.- Proposta d’adhesió a l’acord marc de col·laboració entre la Conselleria de Justícia, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les Fiscalies de les Audiències provincials per a la posada en marxa d’un programa de mediació

14.- Proposició de l’alcaldia en relació a l’adhesió al “manifest 2010 per un servici valencià de seguretat pública per la professionalitat de les policies locals”

15.- Proposició de l’alcaldia en relació al requeriment realitzat per la Subdelegació del Govern a Castelló, relatiu a anul·lació d’acord plenari de sessió de data 9 de març de 2010 (eliminació dedicacions exclusives i rebaixa sous)

16.- Proposició de l’alcaldia en relació al programa menjar a casa de la Conselleria de Benestar Social

17.- Despatx extraordinari

DE 1.- Proposta de l’alcaldia relativa al projecte de l’escola taller Molí de Noguera

DE 2.- Proposta de l’alcaldia relativa al projecte de taller d’ocupació paratges de Vinaròs

DE 3.- Moció presentada pel grup municipal del PP relativa al “plan de cercanias de la Comunitat Valenciana 2010-2020”

DE 4.- Moció presentada pel grup municipal socialista relativa a l’estudi de viabilitat de la línia de rodalies Vinaròs-Benicassím

18.- Precs i preguntes

 

2010 05 21 – EXTRAORDINARI – 08/10

Únic.- requeriment realitzat per la Subdelegació del Govern a Castelló, relatiu a anul·lació d’acord plenari de sessió de data 9 de març de 2010 (dedicacions exclusives i rebaixa de sous)

 

2010 06 08 – ORDINARI- 09/10

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de data 13 d’abril de 2010

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de novembre

3.- Aprovació de la proposta de repartiment del fons social presentada per la comissió mixta formada per membres de la junta de personal i del comité d’empresa

4.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic a la carretera Ulldecona nº 54

5.- Aprovació de la declaració institucional sobre els trens de rodalia

6.- Despatx extraordinari

DE 1.- Moció presentada pel grup municipal Bloc per endurir les penes del codi penal dels robatoris al medi rural

DE 2.- Moció presentada pel grup municipal Bloc pel manteniment dels drets socials i laborals

DE 3.- Moció presentada pel grup municipal Bloc per a rebaixar els sous del President de la Generalitat Valenciana i els Consellers

DE 4.- moció presentada pel grup municipal Popular per a la redacció de l’estudi de viabilitat per la millora de les freqüències ferroviàries entre Vinaròs i Castelló

DE 5.- moció presentada pel grup municipal Popular per instar al Govern per eliminar les mesures previstes per la supressió de la revalorització de les pensions contributives

7.- Precs i preguntes

 

2010 06 22 – EXTRAORDINARIO – 10/10

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Aprovació de modificat de projecte bàsic i d’execució de reforma i ampliació del mercat municipal “Sant Agustí”.

3.- Cessió d’instal·lacions a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, per a línia aèria de mitja tensió (camí fondo)

 

2010 07 01 – EXTRAORDINARI – 11/10

Recurs del PP votació supervial

1.- Estimar el recurs de reposició presentat pel Partit Popular de Vinaròs en data 29 de desembre en relació amb l’anul·lació de l’acord de ple d’esta corporació de data 9 de desembre del 2009; estimant que el punt objecte de recurs es situe novament en el moment abans de la votació del fons de l’assumpte

2.- Retirada del punt 5 de l’ordre del dia del ple ordinari d’esta Corporació de data 9 de desembre del 2009

3.- Iniciar els tràmits preceptius per a la contractació d’un equip extern que duga a terme la planificació urbanística de la zona turística nord basant-se en els criteris continguts en la moció i als criteris dels tècnics municipals. de la mateixa manera es tindrà en compte l’informe d’obres d’urbanització no previstos en la present exposició de motius

4.- Desestimar definitivament, en el cas que els informes i l’estudi així ho aconsellen els programes d’actuació integrada i la proposta d’adjudicació dels mateixos corresponents al desenvolupament de la zona turística nord i continguts en l’informe de proposta d’adjudicació emés pels tècnics municipals en data 28 de maig del 2009; SUR 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44 i SUT 01

 

2010 07 13 – ORDINARI – 12/10

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de 11-05-10, 21-05-10, 08-06-10, 22-06-10 i 01-07-10

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Modificació pressupostària, en la modalitat de crèdit extraordinari, per import d’1.734.225,93 €

4.- Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la venda d’articles i material publicitari

5.- Modificació del contracte de les obres incloses al fons d’inversió local relatives al projecte de reforma i ampliació del mercat municipal sant agustí (exp. obres 02/09)

6.-Cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Meseguer y Costa, 25

7.- Proposta en relació a la resolució de l’adjudicació del programa d’actuació integrada de la unitat d’execució en sòl urbà, delimitada pels carrers Gil d’Atrocillo, Benedicto XIII i Juan XXIII

8.- Proposta de cessió de la condició d’urbanitzador del programa d’actuació integrada del sòl urbanitzable residencial sur 09 (Bemir)

9.- Renovació de l’adhesió al conveni marc signat entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, aigüa, urbanisme i vivenda, i l’entitat Ecovidrio

10.- Moció presentada pel grup municipal socialista reclamant a la Generalitat el deute històric que té amb els ajuntaments i que elaboren la legislació adequada per a establir un model de finançament local

11.- Despatx extraordinari.- no hi ha.

12.- Precs i preguntes

 

2010 07 22 – EXTRAORDINARI – 13/10

1.- Modificació pressupostària per import total d’1.498.000,00 €

2.- Aprovació pressupost ordinari, plantilla i relació de llocs de treball 2010

3.- Modificació pressupostària, en la modalitat de suplement de crèdit, per import de 547.087,00 €

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1

5.- Aprovació del programa d’actuació integrada al sòl urbà residencial SUR 01 i adjudicació de la condició d’urbanitzador a LIS PLAYA, SA (PAI Aiguaoliva)

6.- Proposta relativa a la inclusió del projecte de renovació de les dotacions urbanístiques en el carrer Doctor Fleming dins del pla provincial d’obres i serveis per a la any 2011

 

2010 08 03 – EXTRAORDINARI – 14/10

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Proposta en relació a les obres incloses al fons estatal per a l’ocupació i sostenibilitat local relatives al centre de dia per a majors dependents i serveis complementàries per a serveis socials en Vinaròs

 

2010 08 10 – ORDINARI – 15/10

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de 13-07-10, 22-07-10 i 03-08-10

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Sol·licitud d’autorització del projecte bàsic de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i abocaments al domini públic hidràulic

4.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Triador P

5.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Boverals TT 20 (c/ Déntol)

6.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic a la carretera València – Barcelona, nº 37

7.- Despatx extraordinari

De 1.- Aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari de la 2ª fase d’ampliació i reforma del mercat municipal, adequació de llocs

8.- Precs i preguntes

 

2010 09 02 – EXTRAORDINARI – 16/10

1.- Proposta en relació amb l’adjudicació definitiva de la contractació de les obres incloses al fons estatal per a l’ocupació i sostenibilitat local relatives al centre de dia per a majors dependents i serveis complementàries per a serveis socials en Vinaròs

 

2010 09 14 – ORDINARI – 17/10

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de 13-07-10, 10-08-10 i 02-09-10

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Aprovació del compte general de 2009

4.- Aprovació de la modificació pressupostària núm. 51/2010 en la modalitat de suplement de crèdit

5.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2010

6.- Proposta per a la modificació del reglament de funcionament del setmanari Vinaròs

7.- Proposta d’autorització per a la col·locació de línia soterrada trifàsica a instal·lar al camí fondo fins al nou centre de transformació de la ciutat esportiva, instal·lació de pal d’entroncament i centre de transformació

8.-Proposta de modificació puntual núm. 20 del PGMOU de Vinaròs (Supermercado calle Pilar)

9.-Aprovació de l’expedient per a l’adjudicació dels llocs de venda del mercat municipal (expt. Grals 06/09).

10.- Despatx extraordinari

De 1.- Autorització a la Conselleria de Medi Ambiente, Aigua, Urbanisme i Vivenda a l’ocupació dels terrenys per a l’execució de les obres de projecte d’evacuacio d’aigües pluvials en el t.m. de Vinaròs (Plan Camps)

De 2.- Moció presentada pel grup municipal del PP relativa a la modalitat de caça de parany

De.-3.-Moció presentada pel grup municipal PSPV-PSOE en relació a l’ús d’instal·lacions esportives a les entitats esportives locals

11.- Precs i preguntes

 

2010 11 13 – ORDINARI – 18/10

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de 14-09-10

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Dació en compte al ple de l’execució comptable fins al setembre de 2010

4.- Aprovació de modificació pressupostària, en la modalitat de crèdit extraordinari, per import de 25.033’79 €

5.- Subrogació en el compte detallat annexa a l’acord de ple del dia 9 d’agost de 2005 sobre aprovació definitiva de les quotes d’urbanització del sector 3 de la ztn

6.- Modificació puntual núm. 21 del PGMOU de Vinaròs

7.- Estudi de detalle presentat per Monterde y Antonio, SL., al carrer Pilar, Pablo Ruiz Picasso, San Joaquín i Aragón

8.- Moció presentada pels grups municipals PSPV-PSOE i PVI relativa a l’exempció de pagament de taxa d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2009-2010

9.-Proposició de l’alcaldia per a la fixació dels dos dies de festa local per a l’any 2011

10.- Despatx extraordinari

De 1.- Proposta d’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa del domini públic del mercat municipal

De 2.- Moció presentada pel grup municipal del PSPV-PSOE relativa al rebuig de la candidatura del cementeri nuclear de Zarra

De 3.- Moció presentada pel grup municipal bloc per demanar la construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes

11.- Precs i preguntes

 

2010 11 03 – EXTRAORDINARI – 19/10

1.- Adjudicació provisional de llocs de venda del mercat municipal

2.- Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de subministraments d’interés generals

 

2010 11 09 – ORDINARI – 20/10

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de 13-10-10 i 03-11-10

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Sol·licitud de Juan Antonio Sorolla Ardizón per al fraccionament del pagament de liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor de béns de naturalesa urbana

4.- Resolució d’al·legacions formulades per Aª Dolores Forner Morales contra la liquidació de les quotes d’urbanització del sector 3 ztn relatives a les parcel·les 61-2C i 61-2D

5.- Rectificació de l’acord núm. De 3 de l’acta del ple del dia 13 d’octubre de 2010

6.- Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa del domini públic del mercat municipal

7.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic en la parcel·la 178 del polígon 7 de la partida Melilla

8.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic en la parcel·la 41 del polígon 7 de la partida Melilla

9.- Aprovació de l’ordenança reguladora de la declaració responsable per a l’execució d’obres menors

10.- Proposta en matèria d’adequació de camins mancomunitat Taula del Sénia

11.- Despatx extraordinari

De 1.- Rectificació de l’acord núm. De 3 de l’acta del ple del dia 13 d’octubre de 2009

De 2.- Moció presentada pel grup municipal Bloc per a crear una partida pressupostària per a arreglar camins rurals

De 3.- Moció presentada pel grup municipal del Bloc relativa a l’aplicació de la llei en qüestions de neteja i tancament en solars abandonats

De 4.- Moció presentada pel grup municipal Bloc en defensa de la iniciativa legislativa popular televisió sense fronteres

12.- Precs i preguntes

 

2010 12 03 – EXTRAORDINARI – 21/10

1- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Adjudicació definitiva de llocs de venda del mercat municipal

3.- Declaració institucional de condemna dels actes als campaments prosahrauís a Al-Aaiun

 

2010 12 14 – ORDINARI – 22/10

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de 9-11-10 i 03-12-10

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del r.d. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Pròrroga del contracte administratiu relatiu a la concessió del servei públic de recollida de residus sòlid urbans, neteja viària, neteja de platges i papereres, i manteniment i conservació de jardins (Fobesa Fcc)

4.- Modificació puntual nº 20 del pla general d’ordenació urbana relativa a la limitació superficial de l’ús comercial a iniciativa particular per part de monterde y antonio, s.l.

5.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic en la partida Camí de Càlig, avui carrer d’Arcipreste Sirisi

6.- Estudi de detall presentat per Gines Fontanet y Hermanos, en la UE1R07

7.- Proposta de la regidoria d’Educació per a instar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana a accelerar els tràmits per la realització d’actuacions educatives pendents d’execució al municipi de Vinaròs

8.- Proposta de la Regidoria d’Educació per a instar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana a la creació d’un nou centre escolar, el CEIP nº 6

9.- Aprovació de l’expedient administratiu relatiu a la segona convocatòria d’autoritzacions d’ús dels llocs de venda del mercat municipal de Sant Agustí de Vinaròs

10.- Despatx extraordinari: No hi ha

11.- Precs i preguntes

 

2010 12 23 – EXTRAORDINARI – 23/10

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Aprovació del projecte bàsic i d’execució de les obres per a la construcció del centre de dia per a majors dependents i serveis complementaris per a serveis socials de Vinaròs

3.- Aprovació del model de declaració d’incompatibilitats i d’activitats i béns dels membres de la corporació de l’ajuntament de Vinaròs

 

2011 01 11 – ORDINARI – 01/11

1.- Aprovació, si escau, de l esborrany de l’acta de 23-12-10

2.- Dació de compte al ple de l’execució comptable fins al desembre de 2010

3.- Modificació pressupostària, en la modalitat de crèdit extraordinari, per import total de 2.248.548,76 €

4.- Proposta d’aprovació provisional del text refós corresponent a la modificació puntual núm. 14 del PGOU (càmping Vinaròs) aprovada per l’ajuntament en sessió plenària del 14 d’agost de 2008

5.- Proposta d’exposició al públic de la modificació puntual núm. 21 del PGOU sobre alineació, zona de protecció de la carretera CV-102 i reclassificació de sòl, en el polígon industrial planes altes

6.- Despatx extraordinari.- No hi ha

7.-Precs i preguntes

 

2011 02 08 – ORDINARI – 02/11

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de data 14-12-10 i 11-01-11.

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Dació de compte d’informe de la Sindicatura de Comptes

4.- Resolució d’al·legacions a la notificació de l’acord de subrogació dels nous titulars de parcel·lesC. Salines XR, 40 per quotes d’urbanització sector 3 i 4 zts

5.- Resolució d’al·legacions a la notificació de l’acord de subrogació dels nous titulars de parcel·les C. Salinas XR, 20 per quotes d’urbanització sector 3 i 4 zts

6.- Resolució de recurs de reposició interposat per Teresa Castellá Jovaní contra l’acord de ple de data 13/10/10 en relació a quotes d’urbanització sector 3 de la ztn

7.- Revisió de preus del contracte de concessió de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i papereres i manteniment i conservació de jardins amb la ute Fcc-Fobesa

8.- Revisió de preus del contracte del servei de transport urbà amb l’empresa Autos Mediterráneo, SA

9.- Modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari per import total de 2.308.306,18 €

10.- Compromís de dotació pressupostària per a obres de xarxa de pluvials i renovació de dotacions urbanístiques als carrers Sant Pasqual, Remei, Santa Anna i Locella i Cruz

11.- Sol·licitud d’ajuda econòmica a la Generalitat Valenciana per a l’educació permanent d’adults

12.- despatx extraordinari.-

De 1.- Moció presentada pel grup municipal Bloc per demanar un elevador vertical per accedir al centre de salut

De 2.- Moció presentada pel grup municipal Bloc per fraccionar el pagament de taxes i impostos i que s’aplique una compensació del 3% als rebuts domiciliats

De 3.- Moció presentada pel grup municipal PP en relació al “cas Vandowsk

De 4.- Moció presentada pel grup municipal PP per a demanar al Govern Central la condonació del deute per excés liquidació de l’any 2008

De 5.- Moció presentada pel grup municipal PP en relació a les prospeccions petrolíferes en la zona central del golf de València

13.- Precs i preguntes

 

2011 03 08 – ORDINARI – 03/11

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de data 08-02-11

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del r.d. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Atorgament de nom de carrer de la Cinta i de carrer del Xanguet

4.- Atorgament de nom de carrer de la Bròtola

5.- Atorgament de nom de carrer de Lleida i de carrer de Girona

6.- Atorgament de nom de Camí de la Creu

7.- Atorgament de nom de carrer del mestre Joan Gombau

8.- Modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, amb la incorporació dels municipis d’Herbés i San Rafael del Río

9.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vinaròs, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i la Confraria de Pescadors de Vinaròs, per a la promoció dels productes pesquers frescos de la Comunitat Valenciana 2011

10.- Autorització per a la construcció de places de pàrking al subsòl de l’àmbit “Horts dels Farga” UE2R15

11.- Proposta de modificació puntual núm. 19 del PGOU de Vinaròs Planes Altes

12.-Proposta de modificació puntual núm. 21 del PGOU de Vinaròs Planes Altes Industrial Marmol Export

13.- Despatx extraordinari

De 1.- Ratificació del decret de data 8 de febrer de 2011 d’aprovació de la sol·licitud de subvenció per a dur a terme el taller d’ocupació Vinaròs per a les persones II

De 2.- Moció presentada pel grup municipal PP en relació als xiringuitos a la platja del Fortí i Fora Forat

14.- Precs i preguntes

 

2011 03 15 – EXTRAORDINARI – 04/11

1.- Modificació pressupostària núm. 12

2.- Aprovació pressupost ordinari, plantilla i relació de llocs de treball 2011

 

2011 04 11 – ORDINARI – 05/11

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 08-03-11 i 15-03-11

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/86 de 28 de noviembre

3.- Canvi de nom de carrer de Capitán Cortés a Santallella

4.- Adjudicació definitiva de la segona fase dels llocs de venda del mercat municipal de Sant Agustí

5.- Aprovació inicial del reglament general de regulació de l’activitat del mercat municipal de Vinaròs

6.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic a la partida Barbiguera, carrer Barbiguera P nº 2

7.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic a l’avinguda Barcelona i vial de servei paral·lel inferior a la CN-340

8.- Proposta relativa a adoptar mesures d’ajuda als citricultors afectats per les gelades i altres adversitats

9.- Proposta presentada per l’associació de veïns Migjorn relativa al recolzament de la iniciativa legislativa popular per a la reforma de l’actual llei hipotecària

10.- Despatx extraordinari.- no hi ha.

11.- Precs i preguntes

 

2011 04 15 – EXTRAORDINARI – 06/11

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Resolució d’al·legació presentada al pressupost municipal de 2011 (Vandowska)

3.- Dació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2010

4.- Dació de compte de l’estat d’execució comptable del primer trimestre de 2011

5.- Dació de compte de l’informe de la intervenció i la tresoreria relatiu a la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

 

2011 04 26 – EXTRAORDINARI – 07/11

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Acte públic de sorteig dels membres de les meses per a les eleccions locals i autonòmiques 2011

3.- Aprovació de l’expedient de contractació de la tercera convocatòria d’autoritzacions d’ús dels llocs de venda del mercat municipal de sant Agustí de Vinaròs (exp. generals 06/11)

 

2011 05 – 10 ORDINARI – 08/11

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 12-04-11, 15-04-11 i 26-04-11

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Subrogació en el compte detallat de quotes d’urbanització definitives del camí vell de Rossell dels actuals titulars cadastrals de la parcel·la de ref. 5354709

4.- Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1

5.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per import total de 127.555,27 €

6.- Incoació d’expedient de declaració de caducitat de l’adjudicació del SUR 17 i resolució del contracte amb l’urbanitzador Augimar Empresa Urbanizadora sau

7.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal d’accessibilitat

8.- Proposta d’inclusió de l’Ajuntament de Vinaròs en l’Asociación Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico (Saborea España)

9.- Proposició de l’alcaldia de nomenament de responsable del contracte de les obres incloses al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat local relatives al centre de dia per a majors dependents i serveis complementaris per a serveis socials en Vinaròs (exp. obres 02/10

10.- Despatx extraordinari.- no hi ha.

11.- Precs i preguntes

 

2011 05 18 – EXTRAORDINARI – 09/11

Únic.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal d’accessibilitat

 

2011 06 08 – EXTRAORDINARI – 10/11

Únic.- Aprovació dels esborranys de les actes de data 10-05-11 i 18-05-11

 

Ir al inicio de la página

Ir a la cuarta legislatura

 


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com