Actualitat Política

Cuarta Legislatura 2011-2015 (A)

domingo, 24 marzo de 2013 | Categorias:

 

 Ir la primera parte de la tercera legislatura

 

La perdida de 800 votos en las urnas y la ley electoral dejaron al PVI sólo con un concejal en nuestro Ayuntamiento. Reconociendo su responsabilidad en tal desfavorable resultado el candidato Javier Balada se retiró asumiento el escaño la número dos de las listas María Dolores Miralles a la que la mayoría absoluta del PP la relegó a la oposición en cuyo cometido está poniendo tanto o más empeño  del que hizo gala durante su etapa anterior como concejala de cultura.

A continuación transcribimos el índice de los plenos en donde utilizando el buscador de palabras del navegador podréis encontrar el punto de vuestro interés, y haciendo clic en la fecha del acta del pleno que queráis ver se despliega en formato pdf.

 

2011 06 11 – EXTRAORDINARI – 11/11

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS

 

2011 06 28 – EXTRAORDINARI – 12/11

DECRETOS ALCALDIA Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

1.- Dació de compte de la constitució de grups municipals i portaveus

2.- Periodicitat de les sessions del ple de la corporació

3.- Proposta de creació i composició de les comissions informatives permanents

4.- Proposta de l’alcaldia de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats

5.- Establiment del règim d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats i assignacions a grups polítics

6.- Proposta de l’alcaldia de determinació del nombre i característiques del personal eventual

7.- Dació de compte del decret de l’alcaldia, de data 13 de juny de 2011, de nomenament dels tinents d’alcalde

8.- Dació de compte del decret de l’alcaldia, de data 13 de juny de 2011, de nomenament de regidors delegats

9.- Dació de compte del decret de l’alcaldia, de data 13 de juny de 2011, de delegació d’atribucions en la junta de govern local

10.- Dació de compte del decret de l’alcaldia, de data 13 de juny de 2011, de periodicitat de sessions de la junta de govern local

11.- Dació de compte del decret de l’alcaldia, de data 13 de juny de 2011, de nomenament de membres de la junta de govern local

12.- Dació de compte del decret de l’alcaldía, de data 13 de juny de 2011, de delegació de la presidència dels espectacles taurins

13.- Dació de compte del decret de l’alcaldia, de data 15 de juny de 2011, de delegació en la regidora de benestar social i accessibilitat per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions

14.- Dació de compte del decret de l’alcaldia, de data 15 de juny de 2011, de delegació de la direcció del setmanari Vinaròs

 

2011 07 28 – ORDINARI – 13/11

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 11-06-11 i 28-06-11

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del r.d. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Dació de compte de decret de delegació efectiva de la presidència de les comissions informatives

4.- Dació de compte de decret de fixació de nova hora de celebració de les sessions ordinàries de la junta de govern local

5.- Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost municipal del segon trimestre de 2011

6.- Dació de compte de l’informe de la intervenció i la tresoreria sobre el grau d’acompliment de la llei de morositat

7.- Aprovació del compte general de l’any 2010

8.- Proposta de modificació de la base 29 d’execució del pressupost municipal de l’any 2011

9.- Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de recollida d’escombraries

10.- Proposta de designació de regidors representants per a formar part dels consells escolars dels centres no universitaris sostinguts amb fons públics

11.- Proposta de repartiment del fons social per a l’any 2010

12.- Proposta de declaració deserta de la tercera convocatòria de les autoritzacions d’ús dels llocs de venda del mercat municipal de sant Agustí de Vinaròs (expt. Generals 06/11)

13.- Despatx extraordinari

De 1.- Moció presentada pel grup municipal Esquerra Vinaròs sobre l’acció conjunta dels membres de la corporació municipal per a l’ajut de la compra dels llibres de text a l’ensenyament obligatori davant l’actual conjuntura econòmica

De 2.- Moció presentada conjuntament pel grup municipal Esquerra Vinaròs i pel grup municipal socialista sobre una educació plurilingüe que garantisca a l’alumnat valencià la capacitació en les dues llengües oficials i, com a mínim, la competència comunicativa en una llengua extrangera

De 3.- Moció presentada pel grup municipal Bloc en contra d’experimentar amb cultius transgènics al nostre municipi

14.- Precs i preguntes

 

2011 08 04 – EXTRAORDINARI – 14/11

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per import total de 310.344’91 €

 

2011 08 25 – ORDINARI – 15/11

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de data 04-08-11

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del r.d. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic per la mercantil Monterde y Antonio, sl., al carrer san Joaquin i carrer Pilar

4.- Proposta d’aprovació de programa d’actuació integrada de PRIR02 a petició de Cerámicas y Construcciones Roca, sl.

5.- Proposta per a iniciar el procés de constitució d’una societat d’economia mixta com a fórmula de gestió del Vinalab

6.- Proposta d’aprovació provisional d’un nou reglament de funcionament del setmanari Vinaròs

7.- Proposta de l’alcaldia de designació de regidor representant de l’ajuntament per formar part del comité local en Vinaròs de la Cruz Roja Española

8.- Despatx extraordinari

De 1.- Moció presentada pel grup municipal PSOE-PSPV en relació a la retallada del finançament dels centres de música autoritzats i els conservatoris municipals

De 2.- Moció presentada pel grup municipal Bloc per demanar més vigilància per l’augment de robatoris a l’àmbit rural

9.- Precs i preguntes

 

2011 08 30 – EXTRAORDINARI – 16/11

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Proposta de l’alcaldia de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació pressupostària 28/2011

 

2011 09 22 – ORDINARI – 17/11

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 28-07-11, 25- 08-11 i 30-08-11

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Proposta de desestimació d’al·legacions formulades i aprovació del text íntegre definitiu de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d’escombraries

4.- Proposta d’aprovació inicial del reglament de funcionament i ús del servei de Biblioteca Pública Municipal de Vinaròs

5.- Sol·licitud d’autorització de compatibilitat d’immaculada Picado Marcos per a exercir com a professora associada a temps parcial a la universitat Rovira i Virgili

6.- Despatx extraordinari

De 1.- Ratificació del decret de l’alcaldia de data 20 de setembre de 2011 de designació del sr. Luis Gandia Querol com a representant de l’ajuntament de Vinaròs en el Consorci per a l’execució de les previsions del pla zonal de residus de la zona 1

De 2.- Moció presentada pel grup municipal socialista en relació a la inclusió del nostre territori a la xarxa central trans-europea com a part del corredor Mediterrani

De 3.- Moció conjunta en relació a la inclusió del nostre territori a la xarxa central trans-europea com a part del corredor Mediterrani

De 4.- Moció presentada pel grup municipal Bloc en relació a l’habilitació provisional d’un aparcament de camions

7.- Precs i preguntes

 

2011 10 07 – EXTRAORDINARI – 18/11

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Proposta de suspensió de llicències amb la finalitat de facilitar l’estudi i reforma de l’ordenació urbanística

3.- Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa del domini públic del mercat públic

 

2011 10 24 – EXTRAORDINARI – 19/11

1.- Acta públic de sorteig dels membres de les meses per a les eleccions generals 2011

 

2011 10 27 – ORDINARI – 20/11

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 22-09-11, 07-10-11 i 24-10-11

2.- dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Modificació pressupostària núm. 34/2011 en la modalitat de crèdit extraordinari per import de 571.000,00 €.-

4.- Modificació pressupostària núm. 35/2011 en la modalitat de crèdit extraordinari per import de 19.945,00 €.-

5.- Donar de baixa a l’ajuntament de Vinaròs de l’associació internacional de ciutats educadores

6.- Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària del tercer trimestre de 2011

7.- Dació de compte del compliment / incompliment de la llei de morositat

8.- Aprovació del programa d’actuació integrada corresponent a la unitat d’execució en sòl urbà residencial UE2R12 per gestió indirecta

9.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic a la partida Boverals, carrer X o Sepionet, nº 10

10.-Aprovació provisional del reglament de l’agrupació local de voluntaris de protecció civil de Vinaròs

11.- Aprovació provisional del reglament municipal del servei d’arxiu de l’ajuntament de Vinaròs

12.- Modificació dels estatuts de la mancomunitat de la taula del Sénia amb la incorporació del municipi de Sant Jordi

13.- Proposta de la regidoria de festes per a la fixació dels dos dies de festa local per a l’any 2012

14.- Despatx extraordinari

De 1.- Moció presentada pel grup municipal bloc sobre la inserció laboral a l’ajuntament de vinaròs amb discapacitat

De 2.- Moció presentada pel grup municipal socialista sobre l’estudi i remodelació del JJ cinema

De 3.- Moció presentada conjuntament pel grup municipal PP, grup municipal pspv-psoe, grup municipal Bloc i pel grup municipal PVI, en relació a l’adopció de mesures urgents de tresoreria

15.- Precs i preguntes

 

2011 11 24 – ORDINARI – 21/11

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de data 27-10-11

2.-   Dació   de   compte   de   decrets   i   resolucions   de   l’alcaldia,   de conformitat amb  el  que  disposa l’article 42  del  R.D.  2568/86  de  28  de novembre

3.-   Expedient  de   revisió  de   preus,  corresponent  al   contracte  de concessió  de  servei  públic  de  recollida  de  residus  sòlids  urbans, neteja viària, neteja de platges i papereres i manteniment de jardins, adjudicat a ute Fcc-Fobesa

4.- aprovació de conveni de col·laboració amb la mercantil valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos sa (VAERSA)

5.- Modificació de la base 46 d’execució del pressupost municipal 2011

6.- Proposta d’acord en relació amb els projectes per a la instal·lació d’un   centre   de   seccionament   independent   amb   número   cs-174/11   i projecte  per  a  la  instal·lació de  línia  subterrània número  cs-173/11 (centre de dia)

7.-  Proposta d’acord d’exposició al  públic  de  la  modificació puntual núm. 22 del pla general d’ordenació urbana (art. 4.23 del PGMOU)

8.-  Proposta d’acord d’exposició al  públic  de  la  modificació puntual núm.  23  del  pla  general  d’ordenació urbana  (antics  jutjats)

9.-  Proposta  de  renúncia  al  tràmit  d’aprovació  de  la  modificació puntual núm. 8 (Champion)

10.- Proposta d’acord en relació amb el procediment d’expropiació de zona verda ubicada en avinguda Joan XXIII

11.- Despatx extraordinari

De 1.- Proposta de l’alcaldia en relació amb els danys produïts per les fortes pluges dels dies 19 i 20 de novembre de 2011

De 2.- Proposta de l’alcaldia en relació al projecte de camins rurals del territori del sénia

De 3.- Proposta de l’alcaldia sobre adhesió de l’ajuntament de vinaròs al   conveni   del   sistema   d’adquisició   centralitzada   –   central   de contratación – de la diputació provincial de castelló

De  4.-  Moció  presentada  pel  grup  municipal  Bloc  per  rebutjar  la retallada del 60% en les inversions dels plans provincials d’obres i serveis de la Diputació

De 5.- Moció presentada conjuntament per tots els grups municipals en relació  a  elevar  a  les  Corts  Valencianes  en  forma  d’esmena  als pressupostos per a l’any 2012

12.- Precs i preguntes

 

2011 12 22 – ORDINARI – 22/11

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de data 24-11-11

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Proposta d’acord d’exposició al públic de la modificació puntual núm. 24 del pla general d’ordenació urbana (SUI06 Ecoparc)

4.- Proposta de sanció a l’empresa ute centro de dia Vinaròs per les obres incloses al fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local relatives al centre de dia per a majors dependents i serveis complementaris per a serveis socials en Vinaròs (exp. Obres 02/10)

5- Despatx extraordinari

De 1.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

De 2.- Proposta d’aprovació provisional de la modifició de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d’escombreries

De 3.- Proposta d’aprovació per a la pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la u.t.e Vinaròs relatiu a la concessió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i papereres i manteniment i conservació de jardins

De 4.- Moció presentada pel grup municipal PSPV-PSOE de rebuig a la proposta de la generalitat de posar sòl públic municipal d’ús escolar a disposició d’empreses privades amb el pagament d’un cànon per a la cessió de terrenys públics

6.-Precs i preguntes

 

2011 12 26 – EXTRAORDINARI- 23/11

Únic.- aprovació pressupost ordinari, plantilla i relació de llocs de treball 2012

 

2012 01 16 – EXTRAORDINARI- 01/12

1.- Autorització a la Conselleria d’agricultura, pesca, alimentació i aigua per a l’ocupació dels terrenys per a l’execució del projecte d’evacuació d’aigües pluvials al t.m. de Vinaròs

2.- Ratificació del decret de l’alcaldia de data 21 de desembre de 2011 sobre aprovació de preus contradictoris de les obres compreses en el projecte de centre de dia (exp. Obra 02/10)

 

2012 01 26 – ORDINARI – 02/12

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 22-12-11, 26-12-11 i 16-01-12

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre

4.- Dació de compte de l’acompliment / incompliment de la llei de morositat

5.- Sol·licitud d’ajuda econòmica a la Generalitat Valenciana per a l’educació permanent d’adults

6.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de via pública

7.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les instal·lacions i ocupacions de la via pública de l’ajuntament de Vinaròs

8.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança de convivència ciutadana de l’ajuntament de Vinaròs

9.- Proposta d’aprovació inicial del reglament per a l’exercici de la potestad sancionadora de l’ajuntament de Vinaròs

10.- Proposta de resolució d’al·legacions formulades a l’aprovació inicial del reglament de funcionament i ús del servei de biblioteca pública municipal

11.- Proposició de l’alcaldia en relació al projecte tècnic per a la instal·lació d’un centre de seccionament independent amb número cs-179/11 i projecte per a la instal·lació de línia subterrània número cs-178/11

12- Despatx extraordinari

De 1.- Moció presentada pel grup municipal Bloc en contra de les retallades del consell en l’ensenyament

13.-Precs i preguntes

 

2012 02 23 – ORDINARI – 03/12

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 22-12-11 i 26-01-12

2.- Dació de comptes de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del r.d. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2012

4.- Proposta d’acord en relació amb la delegació a la diputació provincial de castelló de facultats de recaptació de caràcter executiu de quotes d’urbanització i altres ingressos de dret públic

5.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació del reglament general de regulació de l’activitat del mercat municipal de Vinaròs

6.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació dels estatuts del consell local de comerç

7.- Proposta d’aprovació de conveni de col·laboració entre la Conselleria de justícia i benestar social i l’ajuntament de Vinaròs relatiu al programa centre Infodona

8.- Proposta en relació al projecte tècnic per a la instal·lació d’un centre de seccionament independent amb número cs-174/11 i projecte per a la instal·lació de línia soterrada número cs-173/11

9.- Proposta en relació al projecte tècnic per a la instal·lació d’un centre de seccionament independent amb número cs-179/11 i projecte per a la instal·lació de línia soterrada número cs-178/11

10.- Ratificació de l’acta de cessió de terreny amb destinació vial a la parcel·la resultant número 14 del projecte de reparcel·lació PAI UE1 R07 de la partida boverals

11.- Proposta de resolució de l’adjudicació del programa d’actuació integrada corresponent al sector de sòl urbanitzable residencial SUR 13.

12.- proposta de nomenament d’interventora tècnica per a la liquidació del contracte de concessió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i papereres i manteniment i conservació de jardins

13.- Proposta del grup municipal PSPV-PSOE en relació al decret llei 1/2012, de la generalitat valenciana, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana

14.- Proposició de l’alcaldia en relació al “manifest per a la supervivència del sector agrícola” de l’associació local d’agricultors de Vinaròs – Asaja

15.- Despatx extraordinari

De 1.- Moció presentada pel grup municipal Bloc-Compromís per a la creació de la línia de rodalíes entre Castelló i Vinaròs

De 2.- Moció presentada pel grup municipal esquerra en relació als fets recents a la ciutat de valència, i recolzada pels grups municipals PSPV-PSOE i PVI

16.- Precs i preguntes

 

2012 03 06 – EXTRAORDINARI – 04/12

Únic.- Autorització de la cessió de la condició d’urbanitzador del programa d’actuació integrada del sòl urbanitzable residencial SUI06

 

2012 03 22 – ORDINARI – 05/12

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 23-02-12 i 06-03-12

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Dació de compte de la relació certificada de la intervenció de fons municipal, en acompliment de l’art. 3.2 del reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals

4.- Sol·licitud d’Àngel Boix Saurina de devolució de pagament en concepte de quotes d’urbanització dels sectors 3 i 4 de la zona turística sud

5.- Aprovació inicial dels estatuts del Consell Municipal d’Esports

6.- Aprovació inicial dels estatuts del Consell Municipal de Turisme

7.- Proposta de designació de membres de la comissió permanent del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

8.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia i Benestar Social i l’Ajuntament de Vinaròs, relatiu al servei de punt de trobada familiar

9.- Proposta d’atorgament de noms de diversos carrers

10.- Aprovació de la modificació puntual núm. 23 del PGOU de Vinaròs (modificació d’ús / antic edifici dels jutjats)

11.- Aprovació de la modificació puntual núm. 24 del PGOU de Vinaròs (modificació d’ús SUI06, equipament futur ecoparc).-

12.- Proposta de modificació de l’art. 3 de l’ordenança reguladora de l’aparcament en la via pública

13.- Aprovació de l’expedient de contractació del servei d’impressió i còpia de l’ajuntament de Vinaròs

14.- Proposta del grup municipal socialista sol·licitant al ple que inste al govern d’Espanya a la retirada del reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral

15.- Despatx extraordinari

De 1.- Moció presentada pel grup municipal Bloc, amb el recolzament de la resta de grups, de rebuig al nou acord d’associació entre la Unió Europea i el Marroc per a liberalitzar l’entrada de taronges i hortalisses

16.- Precs i preguntes

 

2012 03 23 – EXTRAORDINARI – 06/12

Únic.- Proposta de la regidoria de cultura per a l’atorgament de nom de carrer del diputat Baltasar Esteller amb motiu del bicentenari de la constitució de Cadis

 

2012 03 23 – EXTRAORDINARI – 07/12

1.- Ratificació de la urgència de la convocatòria

2.- Projecte de pla d’ajust, per accedir a l’operació d’endeutament prevista al reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer

 

2012 04 26 – ORDINARI – 08/12

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 22-03-12, 23-03-12 i 28-03-12

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre

3.- Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària del primer trimestre de 2012

4.- Dació de compte de l’acompliment/incompliment de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

5.- Dació de compte de la liquidació del pressupost de 2011

6.- Recurs de reposició presentat per Josefa Mª Hilario Cervelló per liquidació definitiva de quotes d’urbanització del Camí vell de Rossell

7.- Resolució d’al·legacions a l’ordenança reguladora de les instal·lacions i ocupacions de la via pública

8.- Aprovació inicial del reglament d’ús de la plaça de bous de Vinaròs

9.- Modificació de l’ordenança fiscal de regulació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.- atés el dictamen de la comissió informativa de l’àrea econòmica de data 23 d’abril de 2012

10.- Proposta per atorgar noms de carrers de la zona turística nord

11.- Proposta per atorgar noms de carrers de la zona Joan XXIII

12.- Proposta per atorgar noms de carrers de la zona de l’Ermita

13.- Proposta per atorgar noms de carrers de la zona del PAI Verdera

14.- Aprovació de correcció d’errors en l’expedient de contractació del servei d’impressió i còpia de l’ajuntament de Vinaròs

15.- Aprovació inicial del reglament del servei municipal d’aigües potables

16.- Modificació de l’ordenança reguladora de l’accessibilitat del municipi de Vinaròs

17.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Tinença de Benifassar

18.- Cessió de terrenys amb destinació a vial públic a la carretera Ulldecona, núm. 33

19- Aprovació de la retaxació de càrregues a la mercantil Pavasal, en la seua condició d’urbanitzadora de la UEUI03A

20.- Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra relativa a sol·licitar un estudi de viabilitat a la Taula del Sénia en relació a una planta de biomassa

21.- Despatx extraordinari

De 1.- Recurs de reposició interposat per jordi marti i botella, en representació de clotilde querol boldo i altres, contra acord del ple de data 24.11.2011

De 2.- Moció presentada pel grup municipal bloc per mostrar el rebuig a les retallades en sanitat i educació fetes pel govern central

De 3.- Moció presentada pel grup municipal bloc per reclamar que pague ibi l’església católica

22.- Precs i preguntes

 

2012 05 24 – ORDINARI – 09/12

1.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del R.D. 2568/86 de 28 de novembre

2.- Modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit (re1), per import de 399.963,98 €.-

3.- Modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit (re3), per import de 4.845,87 €.-

4.- Reconeixement extrajudicial núm. 3, per import de 4.845,87 €.-

5.- Recurs de reposició presentat per Rimobel, sa., per liquidació definitiva de quotes d’urbanització del camí vell de Rossell

6.- Resolució d’al·legació als estatuts del Consell Local de Turisme.-

7.- Sol·licitud a la Dirección General de Patrimonio del Estado per a la cessió de l’immoble biblioteca-casa de la cultura.-

8.- Proposta de resolució del programa d’actuació integrada del sector residencial SUR13.-

9.- Proposta de signatura de conveni d’encomanda de gestió de platges amb la Conselleria de Turisme.-

10.- Proposta de signatura de conveni entre l’Ajuntament de Vinaròs i el síndic de greuges per a millorar la protecció de drets i llibertats de les persones.-

11.- Proposta de signatura de conveni entre l’Ajuntament de Vinaròs i la conselleria de benestar social relatiu al punt de trobada.-

12.- Proposta d’aprovació d’estudi de detall presentat per Fernando Juan Blanch Arasa.-

13.- Ratificació del decret d’11 de maig de 2012 en relació a l’aprovació de la concertació d’una operació de crèdit per import de 552.679’55 €.-

14.- Moció presentada conjuntament per tots els grups municipals en relació al pagament de les expropiacions dels terrenys de la variant de la N-340.-

15.- Despatx extraordinari.-

De 1.- Moció presentada pel Bloc-Compromís en relació a exigir el pagament de l’IBI als bens immobles de l’Església Católica.-

De 2.- Moció presentada conjuntament pels portaveus dels grups municipals del Bloc-Compromís, esquerra,PVI i PSPV-PSOE en defensa i millora de la sanitat pública.-

16.- Precs i preguntes.-

 

2012 06 21 – ORDINARI – 10/12

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de data 26-04-12.

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD. 2568/86 de 28 de novembre.-

3.- Proposta d’aprovació del conveni entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Vinaròs per a l’ús de la xarxa corporativa de comunicacions mòbils digitals d’emergència i seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES).-

4.- Proposta d’aprovació dels criteris objectius per al repartiment del complement de productivitat entre els empleats de l’Ajuntament de Vinaròs.-

5.- Modificació núm. 4 del contracte subscrit amb l’empresa FCC-FOBESA (UTE VINAROZ), de servei públic de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges, papereres i manteniment i conservació de jardins.-

6.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 22 del PGMOU de Vinaròs.-

7.- Proposta de modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit, per import total de 329.341,83 € i de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari, per import de 223.337,72 €.-

8.- Reconeixement extrajudicial de crèdit n. 2 per import total de 552.679,55 €.-

9.- Despatx extraordinari.- No hi ha.

10.- Precs i preguntes.-

 

2012 07 26 – ORDINARI – 11/12

Interromput

 

2012 07 31 – ORDINARI – 12/12

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de dates 24-05-12 i 21-06-12.-

2.- Dació de compte de decrets i resolucions de l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD. 2568/86 de 28 de novembre.-

3.- Dació de compte de l’acompliment / incompliment de la llei de morositat.-

4.- Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost municipal del segon trimestre de 2012.-

5.- Aprovació del compte general 2011.-

6.- Proposta d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic de la venda de material promocional de turisme.-

7.- Proposta d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.-

8.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les taxes per inscripció en cursos, tallers, seminaris i altres activitats formatives.-

9.- Proposta de l’alcaldia de designació dels membres de la Comissió Permanent del Consell Municipal d’Esports.-

10.- Ratificació de la proposta de l’alcaldia de delegar la direcció del setmanari Vinaròs en el regidor Lluís Gandía Querol.-

11.- Proposta d’aprovació del pla municipal de drogodependències i altres trastorns addictius.-

12.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de les instal·lacions i ocupacions de la via pública de l’Ajuntament de Vinaròs.-

13.- Revisió de preus del contracte del servei de transport urbà subscrit amb l’empresa Autos Mediterráneo, sa.-

14.- Proposta per a declarar deserta la licitació per a la contractació del servei d’impressió i còpia.-

15.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l’associació AMBILAMP per a la recollida i reciclatge dels residus de làmpares d’ús professional generats per la brigada de serveis de l’Ajuntament de Vinaròs.-

16.- Aprovació del programa d’actuació integrada de la unitat d’execució residencial nº 2 (UE2R02) i adjudicació de la condició d’urbanitzador a la mercantil Gavalda Díaz, SL.-

17.- Ratificació de l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic a l’avinguda Fco. José Balada.-

18.- Proposta conjunta de tots els grups municipals per aprovar la sol·licitud de dotació pressupostària al ministeri d’agricultura, alimentació i medi ambient per al projecte de rehabilitació de platges.-

19.- Despatx extraordinari.

De 1.- Moció presentada pel grup municipal PVI en relació a la reducció de les indemnitzacions actuals que reben els membres del consistori.-

De 2.- Moció presentada pel grup municipal PP en relació als fets ocorreguts al saló de plens de l’ajuntament de Vinaròs el dia 26 de juliol de 2012.

20.- Precs i preguntes.-

 

 

 Ir al inicio de la página

 


Posa't en contacte amb els nostres membres del PVI

Maria Dolores Miralles

mariadoloresmirallesmir@gmail.com

Juan Blanchadell

jblanchadell@pvi-vinaros.org

Marcela Barbé

marcelabarbe1@hotmail.com